malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów
START O FIRMIE OFERTA REALIZACJE REFERENCJE KONTAKT

DOCIEPLANIE

oznakowanie parkingów

MALOWANIE

oznakowanie parkingów

ZNAKOWANIE

kompleksowe wykańczanie parkingów kompleksowe wykańczanie parkingów kompleksowe wykańczanie parkingów malowanie parkingów oznakowanie parkingów malowanie hal malowanie linii systemy parkingowe oznakowanie poziome znakowanie parkingów znakowanie poziome, oznakowania
oznakowanie parkingów oznakowanie malowanie natryskowe systemy parkingowe

DOCIEPLENIA GARAŻU

MALOWANIE NATRYSKOWE

ZNAKOWANIE PARKINGÓW

docieplanie garażuPOLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach ich przetwarzania.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana została przez spółkę Remonteam Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 30/4, 00-336 Warszawa.

Spis treści

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)1
 2. Jak się skontaktować z Administratorem?1
 3. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?2
 4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?2
 5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych3
 6. Podanie danych osobowych3
 7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?4
 8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich4
 9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?4
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji4
 11. Zmiany Polityki Prywatności4

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Remonteam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 30/4, 00-336 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457382, NIP: 5761576035, REGON: 161523517.

2. Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:

 • kierując korespondencję tradycyjną na adres Remonteam Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 30/4, 00-336 Warszawa lub;
 • za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@remonteam.pl

3. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • prowadzenia bazy potencjalnych kontrahentów (uwzględniającej Państwa dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta) i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości.
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np.wobec urzędów skarbowych)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art.6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

 1. Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.
 2. Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
  • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

  Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 5. Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie. Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy ze Spółką. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 8. Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem:

 • kierując korespondencję tradycyjną na adres Remonteam Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 30/4, 00-336 Warszawa lub;
 • za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@remonteam.pl.

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

5. Przetwarzanie danych osobowych szczególnie chronionych

Administrator nie przetwarza Twoich danych osobowych, które byłyby szczególnie chronione.

6. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia I wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów. Odmowa podania danych osobowych może – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane - uniemożliwić kontakt z Tobą.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Upoważnionym pracownikom Administratora
 2. Firmom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskiei i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 3. jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia roszczeń.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.

Pobierz Politykę Prywatności w PDF.

malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów malowanie parkingów

Remonteam Sp. z o.o.
ul. Kopernika 30/4
00-336 Warszawa

tel. 889 708 678
biuro@remonteam.pl
site: www.remonteam.pl

NIP: 576-157-6035

Realizacja: Desire24.com

Tagi: malowanie natryskowe, malowanie parkingów, oznakowanie parkingów, projekty parkingów, systemy parkingowe.